El Consell Escolar de Mallorca

El Consell Escolar de Mallorca (CEM) és l’òrgan de consulta i de participació en la programació general de l’ensenyament no universitari de Mallorca, d’acord amb l’article 15 del Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears.

Sens perjudici de la dependència administrativa i pressupostària del Consell de Mallorca, el CEM exerceix les seves funcions amb l’autonomia necessària per garantir l’objectivitat i la independència de la institució.

A l’efecte administratiu i pressupostari, el CEM s’adscriu a la Direcció Insular de Cultura del Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca.

Quant a l’organització i al funcionament, el CEM es regeix per la Llei de consells escolars de les Illes Balears ja esmentada; pel Decret 10/2003, de 14 de febrer, de regulació dels consells escolars insulars i dels consells escolars municipals de les Illes Balears; pel Reglament d’organització i funcionament del CEM, i per la resta de normes del procediment administratiu comú.

La seu del CEM es troba al Centre Cultural la Misericòrdia, plaça de l’Hospital, 4 de Palma.