Components

 MEMBRES CONSELLERS TITULARS I SUPLENTS

Grup A. Representants del professorat:
Representants de l’ensenyament públic
STEI-i
Titular 1: Jaume Morey Illa
Suplent 1: Lluís Segura Gelabert
Titular 2: Rosa Maria Antich Martínez
Suplent 2: Maria Antònia Perelló Alomar

SIAU
Titular: Joan Crespí i Ferrer
Suplent: Rosa Marco Mascarell

UOB
Titular: Aleix Font Gomila
Suplent: Maria Dolors Carmona Roca

ANPE
Titular: Felipe Pérez Crespo
Suplent: Raquel E. Guzmán Ibarra

Representants de l’ensenyament privat concertat:
FEUSO
Titular: Jordi Gual Martínez
Suplent: Mª del Pilar Felipe Blázquez

STEI-i
Titular: Sebastià Bonet Maimó
Suplent: Catalina Maria Segura Fuster

FSIE
Titular: M. Pilar Santiesteban Corral
Suplent: Víctor Flores Alaminos

Grup B. Representants de les famílies
Representants de l’ensenyament públic
FAPA
Titular 1: Elisenda Rosell Palou
Suplent 1: Miquel Àngel Guerrero Company
Titular 2: Hilda Carmona Guzmán
Suplent 2: Maria Nelia Sánchez Oviedo
Titular 3: Gloria Ferrer Camps
Suplent 3: Inmaculada López Noves

Representants de l’ensenyament privat concertat
FAPA
Titular 4: Catalina Cebrián Alcolea
Suplent 4: Josep Bernat Sánchez Moner

CONFAECIB
Titular: Joan Puigserver Roig
Suplent: Antoni Sampol Berceló

Grup C. Representants de l’alumnat
Representants de l’ensenyament públic
FADAE
Titular 1: Víctor Álvarez
Suplent 1: Lucía Sabina Valera Hernández
Titular 2: Manuel Alcaraz
Suplent 2: Margarita de Noia Blanc

Representants de l’ensenyament privat concertat
FADAE
Titular:
Suplent:

Grup D. Representants del personal d’administració i serveis
STEI-i
Titular: Purificación Santacreu Creus
Suplent: Mateu Moyà i Comes

FEUSO
Titular: Gabriel Bibiloni Barceló
Suplent: Mª Magdalena Fullana Vich

Grup E. Representants del Consell Insular de Mallorca
Titular: Magdalena Gelabert Horrach
Suplent: Marga Plomer Fornés
Titular: Osvaldo Cifre Bordoy
Suplent: Alejandro Escriche Cots
Titular: Josep Valero González
Suplent: Alice Weber

Grup F. Representants de l’administració educativa
Titular 1: José Antonio Cañabate Vecina
Suplent 1: Benet Rubert Palerm
Titular 2: Maria Magdalena Quetglas Sureda
Suplent 2: Francesca Gamundí Serra

Grup G. Representants dels ajuntaments de Mallorca

Titular: Llorenç Carrió Crespí (Ajuntament de Palma)
Suplent: Sebastià Mascaró Cabrer (Ajuntament de Palma)

Titular i Vicepresidenta del CEM: Maria Arenas Zarco

Titular: Antònia Roca Bellinfante
Suplent: Magdalena García Gual

Grup H. Representants de les organitzacions patronals
Titular: Llúcia Salleras Julià
Suplent: Antoni Vives Reus

Titular: Lluís Porter Reverte
Suplent: Salvador Piña Garau

Grup I. Representants del sector de cooperatives del treball associat de l’ensenyament
UCTAIB
Titular: Jaume Vicens Obrador
Suplent: Francina Oliver Acosta

Grup J. Representants dels sindicats d’ensenyament
STEI-i
Titular: Francesc Xavier Alomar Novila
Suplent: Sebastià Montserrat Nadal Fullana

Grup K. Representants dels Consells Escolars Municipals
Titular: Aina Amengual Marí
Suplent: Josep Tomàs Ramis Salamanca

Titular: Pedrona Seguí Serra
Suplent: Rafel Ballester Riutort

Grup L. Representants dels centres escolars de Mallorca
Representants dels centres públics
Centres d’Educació Infantil i Primària:
Titular: Joan Josep Coll Llabrés
Suplent: Maria de los Ángeles Portilla Rueda

Centres d’Educació Secundària:
Titular i President del CEM: Joan Ramon Xamena Vidal
Suplent: Xisca Bonet Riera

Representants dels centres privats concertats
Titular: Maria de la Concepció Moragues de Oleza
Suplent: Marc González Sabater

Grup N. Representants de les entitats docents 0-3
Titular: Maria José Jiménez Serrano
Suplent: Catalina Ribas Lavado

President  Joan Ramon Xamena Vidal
Vicepresidenta Maria Arenas Zarco

Secretària Martina Perelló Contestí