Components

DDMO3156

MEMBRES CONSELLERS TITULARS I SUPLENTS

Grup A. Representants del professorat:
Representants de l’ensenyament públic
STEI-i
Titular 1: Lluís Segura Gelabert
Suplent 1: Cosme Orell Bonet
Titular 2: Dana Garcías Mas
Suplent 2: Margalida Fiol Capellà

Sindicat Alternativa
Titular: Maria Gracia Vila Mengual
Suplent: Luis García Albújar

UOB
Titular: Josep Antoni Palou Mas
Suplent: Àntonia Font Tous

ANPE
Titular: Gisela Ferreras Fernández
Suplent: Sebastià Sans Julià

Representants de l’ensenyament privat concertat:
FEUSO
Titular: Jordi Gual Martínez
Suplent: Mª del Pilar Felipe Blázquez

STEI-i
Titular: Sebastià Bonet Maimó
Suplent: Catalina Maria Segura Fuster

FSIE
Titular: M. Pilar Santiesteban Corral
Suplent: Víctor Flores Alaminos

Grup B. Representants dels pares i mares d’alumnes
Representants de l’ensenyament públic
FAPA
Titular 1: Agustina Fernández Periago
Suplent 1: Miquel Àngel Guerrero Company
Titular 2: Albert Lobo Melgar
Suplent 2: Manuel Cáceres Espejo
Titular 3: Gloria Ferrer Camps
Suplent 3: Antoni Fullana Coll

Representants de l’ensenyament privat concertat
FAPA
Titular 4: Catalina Cebrián Alcolea
Suplent 4: Maria Cristina Conti Oliver

CONFAECIB
Titular: Joan Puigserver Roig
Suplent: Carmen Verd Llop

Grup C. Representants de l’alumnat
Representants de l’ensenyament públic
FADAE
Titular 1:
Suplent 1:
Titular 2:
Suplent 2:

Representants de l’ensenyament privat concertat
FADAE
Titular:
Suplent:

Grup D. Representants del personal d’administració i serveis
STEI-i
Titular: Purificación Santacreu Creus
Suplent: Antoni Cabot Canals

FEUSO
Titular: Miguel Amengual Espinosa
Suplent: Mª Magdalena Fullana Vich

Grup E. Representants del Consell Insular de Mallorca
Titular: Roser Garcia Borras
Suplent: Ivan Sevillano Miguel
Titular: Cristina Fiol Fluixà
Suplent: Catalina Serra Garcías
Titular: Josep Valero González
Suplent: Aina Amengual Marí

Grup F. Representants de l’administració educativa
Titular 1: Maria Ramis Capó
Suplent 1: Luis Vidaña Fernández
Titular 2: Maria Magdalena Quetglas Sureda
Suplent 2: Coloma Ferrer Salas

Grup G. Representants dels ajuntaments de Mallorca

Titular: Susanna Moll Kammerich
Suplent: Joana Bardina Pujol

Titular: Maria Arenas Zarco
Suplent: Bernat Roig Galmés

Titular: Antònia Roca Bellinfante
Suplent: Magdalena García Gual

Grup H. Representants de les organitzacions patronals
Titular: Llúcia Salleras Julià
Suplent: Gemma Cardona Soley

Titular: Guillermo Lladó Valdevieso
Suplent: Lluís Porter Reverte

Grup J. Representants del sector de cooperatives del treball associat de l’ensenyament
UCTAIB
Titular: Jerònima Muñoz Pomar
Suplent: Enric Pozo Mas

Grup J. Representants dels sindicats d’ensenyament
STEI-i
Titular: Francesc Xavier Alomar Novila
Suplent: Gabriel Caldentey Ramos

Grup J. Representants dels Consells Escolars Municipals
Consell escolar municipal de l ‘Ajuntament de Felanitx:
Titular: Isabel Montero Morán
Suplent: Francisco Duarte Barceló

Consell escolar municipal de l ‘Ajuntament de Porreres:
Titular: Pedrona Seguí Serra
Suplent: Rafel Ballester Riutort

Grup K. Representants dels centres escolars de Mallorca
Representants dels centres públics
Centres d’Educació Infantil i Primària:
Titular: Jaume Adrover Nadal
Suplent: Joana Maria Mas Cuenca

Centres d’Educació Secundària:
Titular: Joan Ramon Xamena Vidal
Suplent: Maria del Camí Bover Ripoll

Representants dels centres privats concertats
Titular: Maria de la Concepció Moragues de Oleza
Suplent: Marc González Sabater

Grup N. Representants de les entitats docents 0-3
Titular: Maria José Jiménez Serrano
Suplent: Catalina Ribas Lavado

President (en funcions): Miquel F. Oliver Trobat
Vicepresidenta (en funcions): Francisca Marí Escandell

Secretària (en funcions): Martina Perelló Contestí

Anuncis